RP – CNIR Viteza Etapa 1 – Serres (GR) 22-24.04.2016